Wizerunek płytki drukowanej elektroniki aparatu fotograficznego
Opto-Technika, naprawa aparatów fotograficznych i kamer video

Obowiązek Informacyjny RODO

Co to jest RODO?

RODO, jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie to ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobych jest Opto-Technika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Sądzie Rejnowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 000058992, posiadająca numer NIP: 5252639000.

Inspektor Ochrony Danych

Jest to wyznaczona jednostka osobowa powołana w celu koordynacji działań i nadzoru nad bezpieczeństwem danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się za pomocą wiadomości e-mail pod adresem: [email protected] lub listownie kierując korespondencję na adres: Inspektor Ochrony Danych - Opto-Technika, ul. Wolska 69, 01-229 Warszawa.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji Umowy Serwisowej zawartej z Państwem, a w szczególności:
- umożliwienia świadczenia informacji o kolejnych etapach realizacji zlecenia serwisowego;
- obsługi zgłoszeń zamówienia kuriera w celu realizacji wysyłki sprzętu przeznaczonego do naprawy oraz po zakończeniu zlecenia;
- obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożą Państwo taką reklamację;
- obsługi zgłoszeń, które Państwo do nas kierują (np. przez formularz kontaktowy);
- kontaktowania się z Państwem, m.in. w celach związanych ze świadczeniem usług serwiowych

Ponadto, obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów podatkowych oraz rachunkowych.

Przetwarzamy również Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Opto-Technika Sp. z o.o. takim jak: windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych i mediacyjnych.

Po uzyskaniu Państwa zgody, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych statystycznych ze strony www.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Prosimy o podanie przez Państwa następujących danych osobowych:
- imię i nazwisko;
- adres zamieszkania (adres do wysyłki, jeśli jest inny niż zamieszkania);
- numer telefonu kontaktowego;
- adres e-mail
Dane powyższe są niezbędne, aby zawrzeć i wykonać umowę usługi serwisowej zawieranej z Państwem. Jeżeli z jakiegoś powodu nie otrzymamy tych danych, nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji wykonać naprawy powierzonego sprzętu fotograficznego.
W przypadku, gdy wymagają tego od nas przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W innych przypadkach podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania umowy serwisowej, a także po jej zakończeniu, szczególnie w celu:
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
- obsługi gwarancyjnej wykonanych zleceń;
- realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych;
- udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz udokumentowania spełnienia wymagań prawnych a także umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Jakie są Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

RODO zapewnia każdej osobie możliwość ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych. W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:
- prawo dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane osobowe są przetwrzane, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii;
- prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych np. dane nie są już niezbędne do realizacji zlecenia, dla którego zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
- prawa do ograniczenia przetwarzania danych - gdy wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoba, której dane dotyczą może wskazać, że nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na tych danych lub nieusuwanie danych;
- prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą, może poinformować o zmianie swoich danych osobowych;
- prawo sprzeciwu - w każdym momencie mogą Państwo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciw wobec przetwarzania danych celach marketingowych.
Sprzeciw wobec przetwarzania danych można złożyć np. w siedzibie serwisu, listownie na adres serwisu, dzwoniąc do BOK serwisu lub poprzez wiadomość e-mail skierowaną do IOD.

Czy Państwa dane osobowe są udostępniane innym podmiotom?

Państwa dane osobowe mogą być, po uzyskaniu odpowiedniej zgody, mogą być przekazywane do przetwarzania innym podmiotom, tzw. powierzenie przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji zadań wynikających z Umowy Serwisowej (np. obsługę wysyłek kurierskich).

Czy Państwa dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego?

W rozumieniu państwa trzeciego jest to państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oznacza to, że przepływ danych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest traktowany tak samo, jak transfer danych na terytorium Polski. Zasada ta dotyczy wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz tych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie są członkami UE (Norwegia, Islandia i Lichtenstein).
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.