Regulamin Usług Serwisu Aparatów Fotograficznych

1. Wysyłka sprzętu do naprawy oznacza akceptację dalej wymienionych warunków.

2. Kosztorys czynności koniecznych do wykonania naprawy jest bezpłatny. Po ukończonej naprawie Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty zgodnie z kwotą zaakceptowaną w wykonanym kosztorysie lub określoną przy przyjęciu sprzętu na stały koszt. Wysyłka sprzętu po naprawie następuje po zaksięgowaniu środków na koncie.

3. Serwis Opto-Technika Sp. z o.o. wykonuje jedynie naprawy odpłatne*. Sprzęt posiadający gwarancję utraci ją, ponieważ wykonanie kosztorysu wymaga demontażu urządzenia.
* - nie dotyczy urządzeń przyjmowanych w ramach zleceń gwarancyjnych RICOH/Pentax. Regulamin napraw gwarancyjnych znajduje się tutaj.

4. Naprawa może być wykonana przez zleceniodawców na rzecz lub w imieniu Opto-Technika Sp. z o.o.

5. Serwis Opto-technika Sp. z o.o. naprawia tylko i wyłącznie usterki zgłoszone przez klienta w momencie oddawania sprzętu lub zapisane na dokumencie zgłoszenia dołączonym do wysyłki. W przypadku ujawnienia się innych usterek serwis ma prawo zmienić wcześniej wykonany kosztorys informując uprzednio o tym klienta. Opto-Technika Sp. z o.o. ma prawo obciążyć zleceniodawcę kosztami podzespołów użytych do pierwotnej naprawy, w przypadku gdy wada ukryta powodująca zmianę kosztorysu była niemożliwa do zdiagnozowania przed wykonaniem czynności określonych w pierwszym kosztorysie. W przypadku rezygnacji z naprawy przez zleceniodawcę lub braku naprawy ze strony serwisu, odbierany sprzęt może wykazywać odmienne objawy usterki niż przed pozostawieniem w serwisie. Taka sytuacja może mieć miejsce gdy w celu dokonania wyceny naprawy zachodzi konieczność demontażu sprzętu. Wówczas uszkodzone bądź wyeksploatowane moduły mechaniczne lub uszkodzone elementy elektroniczne mogą zmienić swoje właściwości.

6. Gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od momentu odebrania sprzętu przez zleceniodawcę. Obejmuje wyłącznie elementy będące przedmiotem naprawy oraz wymienione podzespoły. Gwarancja nie jest udzielana w przypadku wykonania jedynie czyszczenia i konserwacji oraz na urządzenia po zalaniu/zawilgoceniu. Udary mechaniczne i fizyczne, niewłaściwa eksploatacja sprzętu oraz ingerencja osób nieautoryzowanych przez Opto-Technika Sp. z o.o. powoduje utratę gwarancji. W sytuacji uznania gwarancji zostaje ona wydłużona o czas pobytu sprzętu w serwisie.

7. Serwis ma prawo prosić zleceniodawcę o zadatek na poczet wymienianych części. Po wykonaniu naprawy zadatek zostanie zaliczony na poczet końcowych kosztów naprawy. Opto-Technika Sp. z o.o. ma prawo zachować zadatek w przypadku rezygnacji klienta z naprawy. W sytuacji niemożliwości wykonania naprawy z przyczyn leżących po stronie serwisu, zadatek zostanie zwrócony zleceniodawcy.

8. W przypadku rezygnacji z kosztów naprawy, sprzęt w przeciągu 5 dni roboczych zostanie przygotowany do odbioru.

9. Opto-Technika Sp. z o.o. wykonuje naprawy zazwyczaj do 14 dni roboczych - czas ten może zostać wydłużony do 90 dni roboczych w przypadku napraw o większej skali trudności lub konieczności sprowadzenia podzespołów niezbędnych do ukończenia naprawy.

10. Odpowiedzialność odszkodowawcza ograniczona jest do wartości kosztów naprawy, przy czym nie przekracza wartości naprawianego sprzętu i nie obejmuje innych strat lub utraconych korzyści.

11. Sprzęt po obsłudze powinien zostać opłacony w terminie do 30 dni od momentu wysłania zawiadomienia o odbiorze, po tym okresie zostaną naliczane koszty składowania w wysokości 20 zł/dobę. W przypadku przekroczenia kwoty 5000 zł za składowanie, zleceniodawca przeniesie prawo własności sprzętu na Opto-Technika Sp. z o.o. natomiast serwis Opto-Technika Sp. z o.o. nie będzie zgłaszał roszczeń odnośnie składowania sprzętu od zleceniodawcy.

12. Opto-Technika Sp. z o.o. realizuje bezpłatną przesyłkę do serwisu po prawidłowym wypełnieniu Formularza Zamówienia Kuriera (zwany dalej FZK). Zleceniodawca, po otrzymaniu informacji o realizacji przesyłki zwrotnej, zobowiązuje się do odebrania przesyłki od kuriera dostarczającego. Po drugiej nieudanej próbie dostarczenia (z winy zleceniodawcy), zleceniodawca zostanie obciążony kosztami ponownej wysyłki w kwocie 50zł. Koszt transportu zwrotnego wynosi 40zł. Opto-Technika Sp. z o.o. sprzęt odsyła firmami kurierskimi, nie realizujemy wysyłek zwrotnych Pocztą Polską. W przypadku, gdy sprzęt zgłoszony do naprawy jest sprawny a przyczyna niewłaściwego działania leży po stronie zleceniodawcy (np. niewłaściwa obsługa, brak wiedzy) lub stosowanych akcesoriów (np. niewłaściwe ogniwa, uszkodzona karta pamięci itp.), zleceniodawca zostanie obciążony kwotą 40zł za odesłanie przesyłki.

13. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE koniecza jest zgoda na przetważanie danych osobowych w celu świadczenia informacji oraz wykonywania usług związanych z obsługą serwisową sprzętu fotograficznego i video, a w przypadku realizacji wysyłki dodatkowo zgoda na na powierzenie dalej przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań wynikających z Umowy Serwisowej.