Regulamin Sklepu Online - Opto-Technika

1. Właścicielem sklepu internetowego jest Opto-Technika S.C. zwana dalej Sprzedającym.

2. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski, ewentualnie po wcześniejszym uzgodnieniu Sprzedający może wysłać towar do Państw UE.

3. Złożenie zamówienia w sklepie www.energotronik.pl oznacza zaakceptowanie tego regulaminu.

4. Klient musi wypełnić formularz zgodnie ze stanem faktycznym i potwierdzić zamówienie za pośrednictwem poczty e-mail.

5. Towar wysyłamy wyłącznie kurierem, umożliwiamy także odbiór osobisty towaru po wcześniejszym uzgodnieniu.

6. Złożenie zamówienia polega na wypełnieniu formularza zamówienia znajdującego się na stronach sklepu.

7. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi być pełnoletnia oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda jednego z rodziców lub prawnego opiekuna.

8. Sprzedający może odstąpić od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne lub okażą się niezgodne ze stanem faktycznym - wymagane jest podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu.

9. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w polskich złotówkach i zawierają podatek VAT. Ceny towarów nie zawierają ceny przesyłki. Klient pokrywa koszt transportu przesyłki.

10. Sprzedający w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzi Kupującemu zamówienie drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może uledz zmianie w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).

11. Terminy realizacji zamówień wynoszą od 1-5 dni o ile towar znajduje się w magazynie Sprzedającego.

12. Każda transakcja będzie potwierdzana FAKTURĄ VAT.

13. Zamówienie zostanie zrealizowane po wpłynięciu należności na konto Sprzedającego.

14. Zamówienia można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

15. Okres gwarancji na nowe elementy i urządzenia wynosi 24 miesiące od daty zakupu widniejącej na dowodzie zakupu. Na akumulatory i akcesoria udzielana jest 6-cio miesięczna gwarancja.

16. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych powstałych na skutek nieumiejętnej eksploatacji, niewłaściwego montażu lub nieprawidłowego przechowywania. Ponadto nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek samowolnych napraw, przeróbek, zmian oprogramowania dokonanych przez Kupującego lub osoby nieupoważnione. A także uszkodzeń spowodowanych przez czynniki zewnętrzne takie jak: zalanie cieczami, zalanie przez opady atmosferyczne, zawilgocenie spowodowane przez kondensację pary wodnej w urządzeniu jak i jego otoczeniu, zbyt wysoka lub niska temperatura pracy i przechowywania.

17. Uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu i dostarczeniu do Sprzedajacego Protokołu Szkody podpisanego przez Kupjącego i dostawcę przesyłki. Przy odbiorze przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki i towaru. Jeżeli przesyłka została uszkodzona, Kupujący ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt dostawcy i skontaktować się ze Sprzedającym.

18. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), w terminie 10 dni od zawarcia umowy sprzedaży Kupujący może zwrócić towar tylko w stanie niezmienionym tj. towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu a przesyłka nie może być rozpakowana. W celu dokonania zwrotu towaru przez Kupującego niezbędny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty e-mail ze Sprzedającym. Zwracany towar musi być wolny od śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym. Towar, który nie będzie spełniał powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu. W przypadku zwrotu towaru, na Kupującym spoczywają koszty transportu towarów do i od Klienta.

19. W przypadku reklamacji Kupujący ma obowiązek skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko lub nazwę firmy, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT.

20. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego, jednocześnie Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

21. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany oferty oraz cen towarów. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

22. Wszelkie zmiany na karcie gwarancyjnej oraz uszkodzenia spowodowane czynnikami opisanymi w pkt.15-21 są podstawą do anulowania gwarancji.

23. Pracownicy sklepu są upoważnieni do oceny przyczyn wad produktów.

24. Uprawnienia z tytułu gwarancji i reklamacji nie obejmują prawa Kupującego do domagania sie zwrotu utraconych zysków związanymi z wadami produktów.

25. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

26. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.